Izumojitatemotocho

Izumojitatemotocho_koyo_zan_zoku Izumojitatemotocho_reishi Izumojitatemotocho Izumojitatemotocho_kaki Izumojitatemotocho_fougere Izumojitatemotocho_cerisier Izumojitatemotocho_papier_bois Izumojitatemotocho_fougere Izumojitatemotocho Izumojitatemotocho Izumojitatemotocho_edazumi Izumojitatemotocho Izumojitatemotocho Izumojitatemotocho Izumojitatemotocho

Kyoto, printemps 2019

fleche
fleche